Hoe seach castra Novimagus derút?

  1. Meitsje op in grut stik papier in plattegrûn van Noviomagus.
  2. Tekenje de grêft / de muorre / de wegen / de timpels / in badhûs / de rivier / de merk bûten it kamp /ensafuorthinne
  3. Jou mei pylken oan wat wêr te finen is. Meitsje der tekeninkjes by ôf skriuw stikjes tekst by dy pylken.
  4. Kinst ek ôfbyldingen sykje en dy der by plakke.

 

 

 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-romeinse-limes/#q=nijmegen